top of page

Algemene Voorwaarden TCB Timmerwerken

Artikel 1. Algemeen

1. Aannemer zal hierna worden aangeduid als TCB Timmerwerken.

2. De contractspartner van TCB Timmerwerken zal hierna worden aangeduid als opdrachtgever.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de offerte als de overeenkomst tussen TCB Timmerwerken en opdrachtgever .

4. Door ondertekening van de offerte worden de offerte en de algemene voorwaarden aanvaard en komt de overeenkomst tot stand.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Offerte

1. De door TCB Timmerwerken gebruikte offertes zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend voor de termijn van 30 dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

2. Wijzigingen in de offerte door opdrachtgever worden niet aanvaardt door TCB Timmerwerken. De potentiële opdrachtgever kan wijziging van de offerte aanvragen, waarna TCB Timmerwerken een aangepast offerte ter goedkeuring zal verstrekken.  

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt er – indien overeengekomen - voor dat TCB Timmerwerken op tijd kan beschikken over: a. de voor de aanvang van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), waarbij TCB Timmerwerken niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vertraging in het werk wanneer vergunningen, ontheffingen en beschikkingen niet tijdig zijn verstrekt aan opdrachtgever; b. toegankelijkheid van het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen; d. elektriciteit en water.

2. Indien de aanvang of voortgang van het werk vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, zullen de daaruit voor TCB Timmerwerken voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Prijzen

1. De door TCB Timmerwerken in offertes genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.

2. Indien materiaalprijzen tussen het tijdstip van de offerte en het tijdstip van de aanvaarding van de offerte met meer dan 5% per eenheid zijn gestegen, zal deze prijsstijging door TCB Timmerwerken worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de in de offerte gespecificeerde materialen en werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 6. Onvoorziene kosten

1. TCB Timmerwerken is gerechtigd onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan TCB Timmerwerken toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan 1 maand na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3. TCB Timmerwerken is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Inschakeling derden

1. Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TCB Timmerwerken het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten

2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat TCB Timmerwerken met meerdere derden dient samen te werken, heeft TCB Timmerwerken het recht een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen.

Artikel 8. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de opdracht na aanvaarding van de offerte intrekt, is hij verplicht de door TCB Timmerwerken reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

2. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan TCB Timmerwerken als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs van het werk.

3. De partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen. De wederpartij wordt hierover onmiddellijk schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 9. Klaagtermijn

1. TCB Timmerwerken is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever en TCB Timmerwerken zullen meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Van deze inspectie wordt een rapport van oplevering gemaakt, die beide partijen voor akkoord ondertekenen.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door opdrachtgever binnen 5 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan TCB Timmerwerken worden gemeld.

5. TCB Timmerwerken dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. TCB Timmerwerken is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan TCB Timmerwerken verstrekken van informatie.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen, of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal TCB Timmerwerken niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. TCB Timmerwerken is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals in artikel 10 wordt omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld of tot het werk zijn toegelaten door opdrachtgever; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.

2. TCB Timmerwerken is aansprakelijk tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever, voor zover ontstaan door schuld van TCB Timmerwerken of van hen, die door TCB Timmerwerken te werk zijn gesteld op de aan TCB Timmerwerken opgedragen werken.

3. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid hiervoor.

Artikel 11. Overmacht

1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, ex- en importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen, arbeidsongeschiktheid en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van TCB Timmerwerken, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor TCB Timmerwerken overmacht op. Deze overmacht ontheft TCB Timmerwerken van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.

2. TCB Timmerwerken is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, de overeenkomst of offerte tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum.

2. Na deugdelijk in gebreke stelling is TCB Timmerwerken gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en /of incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom en de rente, met een minimum van € 50,00 euro.

5. De betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer de opdrachtgever in verzuim is of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

Artikel 13. Betaling in termijnen

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt TCB Timmerwerken telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan TCB Timmerwerken verschuldigde omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld.

2. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 5 dagen na de dag waarop TCB Timmerwerken de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

Artikel 14. Eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient TCB Timmerwerken de eindafrekening in.

2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen: de aannemingssom, een specificatie van het meer- en minderwerk, een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.

3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever aan TCB Timmerwerken te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

Artikel 15. Ontbinding Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

1. In staat van faillissement geraakt;

2. Surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt;

3. Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

4. Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 16. Garantie

1. TCB Timmerwerken staat in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en geleverde werkzaamheden gedurende een periode van 6 maanden na (op)levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.

2. De garantie bestaat daarin, dat TCB Timmerwerken de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor hun rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.

3. Het nakomen van de garantieverplichtingen door TCB Timmerwerken geldt als enige en

algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. TCB Timmerwerken verstrekt geen garantie op producten die gedeeltelijk door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd, vervaardigd of behandeld, tenzij de geconstateerde gebreken zonder twijfel het gevolg zijn van tekortkomingen in het door TCB Timmerwerken verrichte deel van de werkzaamheden.

5. De garantie omvat niet afwijkingen aan het geleverde met betrekking tot kleur, structuur, slijtvastheid, krimp en dergelijke, welke uit technisch oogpunt en volgens in de branche gebruikelijke normen aanvaardbaar zijn

6. TCB Timmerwerken verleent geen garantie t.a.v glas, hout, kleurafwijkingen van hout en andere materialen of eventuele verkleuringen na oplevering

7. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval

- er bewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.

- het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden.

- het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt

- indien geconstateerde gebreken aan geleverde zaken en opgeleverd timmerwerk niet aanstonds, doch uiterlijk binnen 5 dagen na oplevering, aan TCB Timmerwerken worden gemeld, alsmede door het verstrijken van zes maanden na oplevering, een en ander behoudens nadrukkelijk overeengekomen afwijkende garantiebepalingen.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud TCB Timmerwerken behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Artikel 18. Geschillen

1. Op elke offerte of overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Kunnen partijen hun geschillen niet onderling of via mediation oplossen dan is de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd. Zittingsplaats is de vestigingsplaats van TCB Timmerwerken (Almere).OOK KANTONZAKEN VALLEN ONDER DE RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND.

bottom of page